Utredningssekreterare i regeringens utredning  (KU A 2014:05), avseende bland annat utmönstringen av begreppet ”ras” ur svensk lagstiftning. Hovrättsassesor (domare).

Sessionstitel: Utmönstring av rasbegreppet i svensk lagstiftning? – Regeringens utredning redovisar

Presentatör(er): Emelie Smiding

Sessionsbeskrivning: Under sommaren 2014 tillsatte regeringen utredning som bl.a. fick i uppdrag att ta ställning till om orden ras och rasmässig, använda om människor, bör tas bort från de lagar där de förekommer. Enligt kommittédirektiven finns ej någon vetenskaplig grund för att dela in människor i skilda raser, användningen av ras i författningstext riskerar därför enligt regeringen att underblåsa fördomar. Presentationen avser att ge en bild av utredningens arbete och de problem som den stått inför, såsom svårigheter att bestämma rasbegreppets innebörd i olika lagar och svårigheten att åstadkomma en utmönstring utan att det medför ett svagare skydd för någon skyddad grupp eller att problemen med rasism ”sopas under mattan”.

45 min