Domino Kai är dramapedagog. Han är också rom, tillhörande Kaale-gruppen (vanligtvis kallade finska romer). Han växte upp i en traditionell finsk-romsk familj där han förutom finska och svenska även lärde sig Kaale (en varietet av det romska språket, Romanés). Domino har delat sitt liv mellan att sina två största passioner; dramapedagogik och kampen för romers rättigheter. Dessa två passioner har han ofta kunnat kombinera, till exempel i sin tjänst som utredare på Diskrimineringsombudsmannen. Domino har bland annat haft projektuppdrag på uppdrag av Skolverket. Där skrev han en rapport om sin metod att använda dramapedagogik som verktyg i arbetet mot diskriminering och för att visualisera utanförskap. Han har även skrivit en rapport om samma ämne till European Roma Rights Center (ERRC) i Budapest, Ungern. Detta för att sprida metoden även bland romerna i Europa och för att synliggöra romernas situation på ett mer konkret visuellt sätt. Han har vid två tillfällen lett och producerat programserier om romers historia, situation och levnadsvillkor på SVT. Domino Kai arbetade även som utredningssekreterare i Delegationen för romska frågor i Regeringskansliet.

Session:

Bär din broder – judar och romer
Judar och romer är två av Sveriges nationella minoriteter. Vi delar en historia av att leva som minoritet i ett majoritetssamhälle och samtidigt värna den egna kulturen. I denna session diskuteras frågor gällande likheter och skillnader mellan de två grupperna gällande utsatthet och diskriminering från majoritetssamhället samt hur vi i framtiden kan stärka samarbetet och bandet mellan romer och judar. Välkommen till ett samtal mellan Domino Kai och Lena Posner-Körösi.